Śnieżka Rozcieńczalnik benzyna ekstrakcyjna modyfikowana 5L

69,99

Opis

Rozcieńczalnik BENZYNA 5L – Śnieżka ŚNIEŻKA ROZCIEŃCZALNIKI-NA RDZĘ-NITRO, NITRO RC-01,UNIWERSALNY-FTALOWY-LAKOWY-DO WYROBóW CHLOROKAUCZUKOWYCH I POLIURETANOWYCH-KARBAMIDOWY-EKSTRAKCYJNYROZCIEŃCZALNIKIRozcieńczalniki stosowane są do doprowadzania wyrobów do lepkości roboczej, oraz do mycia sprzętu malarskiego po zakończeniu malowania. Rozcieńczalnik zaleca się dozować do wyrobu małymi porcjami. Po dodaniu każdej porcji wyrób należy starannie wymieszać. Ilość dodanego rozcieńczalnika zależy od wyrobu oraz oczekiwanej lepkości roboczej. Rozcieńczalniki należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od źródeł ciepła i ognia zgodnie z PN-89/C-81400informacje dodatkoweopakowania: 0,5L i 5Lwydajność:okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od daty produkcjiRozcieńczalnik ekstrakcyjnyProdukt wysoce łatwo palny; Produkt szkodliwy; Niebezpieczny dla środowiskaDziała drażniąco na skórę; Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia; Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy; Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym; Chronić przed dziećmi; Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu; Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny; Zastosować środki ostrożności, zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym; W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietęSzczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.

Pozostałe materiały budowlane

za wysoki poziom żelaza, zmiękczacz wody na kran, dystrybutory wody bezbutlowe, kawa zęby, alkaliczność, filtry do wody przepływowe

yyyyy